Plan ‘Mooier Bergen’ op tijd

De Stich­ting Mooi­er Ber­gen heeft eind deze maand een ste­vig, al­ter­na­tief plan klaar voor de her­in­rich­ting van het Plein. Met één par­tij, Or­ga­nic food for you, is al een in­ten­tie­over­een­komst ge­slo­ten. Die komt ech­ter al­leen naar het Plein als daar geen su­per­markt bij komt.

Bren Hor­ten­si­us van Mooi­er Ber­gen: ,,We zit­ten nu in de fi­na­le. We zijn ge­ad­vi­seerd door ar­chi­tect An­dré van Stigt, de man ach­ter de Food­hal­len in Am­ster­dam. Wij vol­gen dat con­cept ook: de stich­ting wordt als com­man­di­tair ven­noot­schap de be­heer­der. Die zal al het voor­werk doen, zo­als con­trac­ten en in­ten­tie­ver­kla­rin­gen re­ge­len. Bij de Food­hal­len werkt dat en de kin­der­ziek­tes zijn er in­mid­dels uit.’’

Het of­fi­ciële bid­boek van de stich­ting zal op 30 sep­tem­ber, wan­neer het bij de ge­meen­te moet wor­den aan­ge­bo­den, ge­reed zijn. Het hele plan van Mooi­er Ber­gen is dan uit­ge­werkt en fi­nan­ci­eel on­der­bouwd: win­kels, wo­nin­gen, dorps­cen­trum et ce­te­ra.

Het is het plan zon­der de Aldi. Hor­ten­si­us: ,,Ner­gens in ons land staat een der­ge­lij­ke dis­countwin­kel in het cen­trum.’’

En dat laat­ste is pre­cies wat Eric Ver­duin en Job Acht­ho­ven van Or­ga­nic Food for you aan het plan heeft aan­ge­trok­ken. Zij heb­ben in­mid­dels zes bi­o­lo­gi­sche win­kels met veel lo­ka­le pro­duc­ten, on­der meer aan de Nes­dijk in Ber­gen, wat ooit De Gar­ve was.

Ver­duin: ,,Die win­kel aan de Nes­dijk staat er al veer­tig jaar en twee jaar ge­le­den heb­ben wij het roer over­ge­no­men van mijn ou­ders. Wij wil­len ons nu meer on­der­schei­den en daar hoort een an­de­re, meer cen­traal ge­le­gen lo­ca­tie bij.’’

De twee wil­len hun win­kel in­rich­ten in de voor­ma­li­ge ka­zer­ne en het deel dat er te­gen­aan wordt ge­bouwd, 500 vier­kan­te me­ter in to­taal. Ook ko­men er dag­ho­re­ca en een lo­ka­le vis­boer.

Maar ze wil­len niet in een ‘win­kel­strip’ naast een Aldi én een Deen: ,,Als voor dat plan wordt ge­ko­zen, gaan wij niet naar het Plein.’’