1

Blooming wil ook aan Plein

Plan Mooier Bergen ingevuld

Bloo­m­ing wil een ho­tel ope­nen aan het Plein in Ber­gen. De stich­ting heeft hier­voor een in­ten­tie-over­een­komst ge­te­kend met de Stich­ting Mooi­er Ber­gen.

Mooi­er Ber­gen heeft het al­ter­na­tie­ve plan voor her­in­rich­ting van de Har­mo­nie­lo­ca­tie in Ber­gen in­mid­dels ook con­creet in­ge­vuld. Dit bleek gis­te­ren bij de aan­bie­ding van het bid­boek aan de ge­meen­te.

Be­kend was al dat Or­ga­nic een win­kel wil ope­nen in de voor­ma­li­ge brand­weer­ka­zer­ne. Gis­te­ren werd ook be­kend­ge­maakt dat Bloo­m­ing mee­doet aan het plan van Mooi­er Ber­gen en aan het Plein een bou­ti­que-ho­tel wil ope­nen.

Een an­de­re deel­ne­mer aan het Mooi­er-Ber­genal­ter­na­tief is Ken­ne­mer Wo­nen. Deze woon­cor­po­ra­tie wil het ‘so­ci­a­le huur­com­po­nent’ in­vul­len. Een kan­di­daat-bou­wer is ook in beeld. Ook al zijn de on­der­han­de­lin­gen al in een ver­ge­vor­derd sta­di­um, wil woord­voer­der Bren Hor­ten­si­us van Mooi­er Ber­gen de naam nog niet be­kend­ma­ken. ,,Wel kan ik zeg­gen dat dit be­drijf tot de top-10 van Ne­der­land be­hoort.’’

Over de in­vul­ling van het plan zegt hij nog: „Er gaan bij ons dus geen pro­ject­ont­wik­ke­laars met winst­oog­merk met het ge­bied aan de haal.”

In de plan­nen is ook op­ge­no­men een cul­tu­reel cen­trum, een uit­ge­brei­der Har­mo­nie­ge­bouw. Daar is ruim­te voor al­ler­lei cul­tu­re­le ui­tin­gen, zo­als jazz­bal­let, mu­ziek en der­ge­lij­ke: ,,Be­we­gen in De Beeck en cul­tuur in de Har­mo­nie en de mo­ge­lijk­heid van op­voe­rin­gen op een plein voor het Har­mo­nie-ge­bouw”, al­dus Hor­ten­si­us.

Ook an­de­re Ber­gen­se par­tij­en als woon­zorg­boer­de­rij de Noor­der­hoe­ve en Scor­le­wald wil­len een bij­dra­ge aan deze plan­nen le­ve­ren.

Het plan van Mooi­er Ber­gen is de te­gen­han­ger van het plan van Schra­ma BV, die be­hal­ve een su­per­markt aan het Plein en om­ge­ving ook di­ver­se ge­bou­wen wil neer­zet­ten. Het meest in het oog sprin­gen­de ont­werp is de zo­ge­noem­de ‘Vil­la in het bos’. Dit bij­na vijf­tien me­ter hoge ge­bouw telt vier ver­die­pin­gen.

Rechts van dit pand komt het ‘pand­je Strijk­licht’, dat iets la­ger is. Links van ‘Vil­la in het bos’ ko­men drie pan­den. Op de be­ga­ne grond van deze pan­den komt win­kel­ruim­te, waar­on­der de Aldi. Daar­bo­ven dus ap­par­te­men­ten. Ver­der houdt het plan wo­nin­gen in, een har­mo­nie­ge­bouw en een par­keer­ga­ra­ge.


2 Comments

  • Hetty Veer
   On 17 oktober 2016 at 14:41

   Ik kies absoluut voor “Mooier Bergen”. Respect voor de plannen. Dit past het beste voor de sfeer van Bergen.

   Reply

   • C Bos
    On 22 oktober 2016 at 15:09

    Bergen moet Bergen blijven dus ga ik voor Mooier Bergen

    Reply

 • Leave a Comment