Raad hoort plannen voor Mooi Bergen

De ge­meen­te­raad van Ber­gen heeft gis­ter­avond voor het eerst of­fi­ci­eel ken­nis ge­no­men van de twee over­ge­ble­ven plan­nen voor de her­in­rich­ting van het cen­trum van Ber­gen. De be­doe­ling is dat de raad 15 de­cem­ber de knoop door­hakt.

De plan­nen zijn van de stich­ting Mooi­er Ber­gen en van Schra­ma BV. De stich­ting doet het zon­der gro­te su­per­markt. Schra­ma gaat on­der meer uit van een Aldi op die lo­ca­tie.

René Meij­er van Mooi­er Ber­gen wist nog mee te de­len, dat alle wijk­ver­e­ni­gin­gen van Ber­gen ach­ter ‘zijn’ plan staan. Ook werd be­kend­ge­maakt dat dit plan in­mid­dels voor 85 pro­cent is in­ge­vuld, of­wel ver­kocht.

Ar­chi­tect Niek Kruis­heer van At­ti­ka, die het ont­werp van Schra­ma heeft ge­maakt, meld­de dat zijn plan bin­nen alle cri­te­ria van de ge­meen­te is ge­ble­ven. ,,Wij wil­len het dorps ma­ken, met over­we­gend laag­bouw.’’ En met dus ook een su­per­markt.

Hij be­speur­de een ‘schis­ma’ bij de Ber­gen­se be­vol­king van voor- en te­gen­stan­ders en liet een proef­bal­lon op: ,,Mis­schien kun­nen we de krach­ten met Mooi­er Ber­gen bun­de­len.’’ Schra­ma zelf prik­te die bal­lon lek: ,,Mijn pro­gram­ma is com­pleet. Ik zie de be­hoef­te aan sa­men­wer­king niet.’’