Zeiler Stichting kiest ‘In Harmonie’

NHD / 2 november / Matthie Bergman

De stich­ting mr. Frits Zei­ler heeft op ver­zoek van de ge­meen­te een ad­vies uit­ge­bracht over de plan­nen voor het cen­trum van Ber­gen en ge­ko­zen voor het ont­werp ’In Har­mo­nie’. Wel kle­ven ook aan dit plan en­ke­le be­zwa­ren, al­dus de or­ga­ni­sa­tie.
De stich­ting heeft tot doel de leef­baar­heid van het dorp en het ken­mer­ken­de na­tuur- en dorps­schoon te be­hou­den en te be­vor­de­ren.
Het plan ’De 7 Dor­pe­lin­gen’ van Schra­ma BV ver­toont, ge­zien van­uit de aan­rij­rou­te, een ‘on­ge­wenst gi­gan­ti­sche bouw­mas­sa’: ,,Groot­steeds, niet dorps.’’
Van ’In Har­mo­nie’ vindt de stich­ting de mas­sa­li­teit min­der sto­rend, ’ook al is de ge­plan­de be­bou­wing plaat­se­lijk met vier ver­die­pin­gen wel hoog’. Van­we­ge het open ka­rak­ter van het plan ’In Har­mo­nie’ gaat de voor­keur van de stich­ting uit naar dit plan. Maar: ,,Bei­de plan­nen ne­men te veel van de open­ba­re ruim­te weg.’’
Plus­pun­ten van het plan van Mooi­er Ber­ger zijn de maat­schap­pe­lij­ke voor­zie­nin­gen en de klein­scha­lig­heid: ,,Het plan voegt waar­den aan Ber­gen toe.’’ Het Schra­ma-plan daar­en­te­gen straalt vol­gens de stich­ting ‘zo­veel na­druk uit op fi­nan­ci­eel ge­win dat het zo­wel maat­schap­pe­lijk als kwa­li­ta­tief te­kort schiet’.
Wei­nig goe­de woor­den heeft de stich­ting voor het plan ’De 7 Dor­pe­lin­gen’ en dan met name de uit­stra­ling van de nieu­we su­per­markt en de hoge ach­ter­wand die de ach­ter­tui­nen aan de Ka­rel de Gro­tel­aan gaat in­slui­ten. ,,Ter­wijl bo­ven­dien de be­wo­ners van de wo­nin­gen bo­ven de su­per­markt zo in die tui­nen kij­ken.’’
De stich­ting be­sluit het ad­vies aan de ge­meen­te: als be­wo­ners van Ber­gen, som­mi­gen al van kinds­been af, voe­len wij nau­we­lijks de nood­zaak van de plan­nen en be­twij­fe­len het nut van de der­de gro­te su­per­markt in een dorp van 13.000 in­wo­ners en van ex­tra win­kel­ruim­te in een tijd van slui­tin­gen en fail­lis­se­men­ten.’’