Expertgroep moet ’impasse’ doorbreken

Mooier Bergen: ’Maak tussenstap’
’Hulp ministerie in Bergen’

verslaggever Matthie Bergman _ De Stich­ting Mooi­er Ber­gen wil dat een ‘ex­pert­groep’ van het mi­nis­te­rie van bin­nen­land­se za­ken te hulp wordt ge­roe­pen om uit de ‘im­pas­se’ rond de her­in­rich­ting van de Har­mo­nie­lo­ca­tie te ko­men. Om dat mo­ge­lijk te ma­ken wil de stich­ting dat de ge­meen­te­raad de be­sluit­vor­ming over dit on­der­werp uit­stelt.

Op de agen­da van de ge­meen­te­raads­ver­ga­de­ring van mor­gen­avond wordt de raad ge­vraagd ak­koord te gaan met het col­le­ge­voor­stel en te kie­zen voor het plan De 7 Dor­pe­lin­gen van Schra­ma BV.
De stich­ting meent dat de lo­ca­tie zo es­sen­ti­eel is voor de ont­wik­ke­ling van het cen­trum­ge­bied, dat ‘echt alle in­vals­hoe­ken en kan­sen moe­ten wor­den on­der­zocht al­vo­rens een de­fi­ni­tief be­sluit wordt ge­no­men’. „De keu­ze die uit­ein­de­lijk wordt ge­maakt, is beeld­be­pa­lend voor de ko­men­de hon­derd jaar en mag daar­om aan geen en­ke­le twij­fel on­der­he­vig zijn.”
Veel in­wo­ners van Ber­gen twij­fe­len juist wel of de keu­ze van het col­le­ge voor Schra­ma de juis­te is: „Dat mag wor­den af­ge­leid uit het feit dat er heel veel (meer dan 1800) ad­he­sie­be­tui­gin­gen op ons voor­stel voor ’In Har­mo­nie’ zijn bin­nen­ge­ko­men”, al­dus de stich­ting.

De stich­ting wijst ver­der op een brief van een ad­vo­caat die stelt dat het col­le­ge zich niet heeft ge­hou­den aan on­der meer de re­gels voor be­hoor­lijk be­stuur, door niet bei­de plan­nen neu­traal aan de ge­meen­te­raad voor te leg­gen. Ook op an­de­re pun­ten zou een be­sluit om voor Schra­ma te kie­zen ju­ri­disch aan­vecht­baar zijn.
Mooi­er Ber­gen ad­vi­seert de ge­meen­te­raad dan ook een ‘tus­sen­stap’ te ma­ken: “Be­slis nu nog niet maar stel een on­af­han­ke­lij­ke kwar­tier­ma­ker aan, die met res­pect voor de be­lan­gen van bei­de ini­ti­a­tief­ne­mers de uit­gangs­pun­ten kan ver­ken­nen om tot een ‘op­ti­maal re­sul­taat’ te ko­men voor de Har­mo­nie-lo­ca­tie.”
In­te­res­sant

De stich­ting stelt voor het zo­ge­noem­de ‘Ex­pert­team Ver­snel­len’ van het mi­nis­te­rie van bin­nen­land­se za­ken in te scha­ke­len. Het team heeft de op­dracht van de mi­nis­ter om be­mid­de­lend op te tre­den tus­sen ini­ti­a­tief­ne­mers en de ge­meen­te in vast­ge­lo­pen ge­bieds­ont­wik­ke­lin­gen als deze. Aan het team zijn on­der an­de­re ver­bon­den hoog­le­raar Fri­so de Zeeuw (voor­ma­li­ge ge­de­pu­teer­de) en Jos Fe­ij­tel (voor­ma­lig top­amb­te­naar en bur­ge­mees­ter van Me­dem­blik). Zij heb­ben de stich­ting al la­ten we­ten Mooi Ber­gen 2.0 als ca­sus ui­ter­ma­te ge­schikt en in­te­res­sant te vin­den.
Mooi­er Ber­gen wil graag dat dit team de sa­men­wer­king sti­mu­leert tus­sen Schra­ma BV en de stich­ting, waar­bij het plan In Har­mo­nie van Mooi­er Ber­gen de bo­ven­grond­se ruim­te in­vult en Schra­ma BV de par­keer­ga­ra­ge.
,,Wij zijn er­van over­tuigd dat we zo tot het mooi­ste eind­re­sul­taat kun­nen ko­men: Een plan dat breed ge­dra­gen wordt en uit­ein­de­lijk ten uit­voer is te bren­gen.’’