Hafkamp: ’Met nek aangekeken’

verslaggever Matthie Bergman _ De bur­ge­mees­ter van Ber­gen zag gis­ter­avond voor een schor­sing nog twee­spalt in haar ge­meen­te. Na de schor­sing was zij ‘mil­der’ en sprak zij van me­nin­gen die ver­deeld wa­ren. Maar toch er­ken­de Het­ty Haf­kamp: ,,Ook ik word door som­mi­gen in deze kwes­tie met de nek aan­ge­ke­ken.’’

Hoe men het wendt of keert: de keus tus­sen De 7 Dor­pe­lin­gen of In Har­mo­nie heeft het dorp wel de­ge­lijk in twee kam­pen ver­deeld. Ook gis­ter­avond tij­dens de ge­meen­te­raad werd her­haal­de­lijk ge­steld, dat daar­bij de gren­zen van fat­soen wel eens zijn over­schre­den.

Pa­ping toon­de open­lijk daar zeer veel moei­te mee te heb­ben ge­had en deed daar­om een in­druk­wek­kend en klem­mend ver­zoek op Haf­kamp. De laat­ste ver­klaar­de in eer­ste in­stan­tie ook twee­spalt te heb­ben er­va­ren: ,,Maar dat komt waar­schijn­lijk ook om­dat nooit eer­der zo’n groot plan in de ge­meen­te­raad is ge­weest.’’

Ver­fraaid
Zij wees er op dat het toch het col­le­ge is dat moet be­slis­sen om uit­stel voor te leg­gen aan de raad. Na de schor­sing bleek dat de wet­hou­ders daar ie­der ge­val te­gen wa­ren. Wet­hou­der Odi­le Rasch: ,,Weer uit­stel zou ons te­rug­bren­gen naar waar we twee jaar ge­le­den ston­den. Toen ech­ter kwam de struc­tuur­vi­sie en zijn de plan­nen van Schra­ma fors ver­fraaid.’’ Zij vond het jam­mer dat de te­gen­stan­ders het plan niet wil­len ac­cep­te­ren, ook al is het be­sluit voor Schra­ma te kie­zen vol­gens het col­le­ge zeer zorg­vul­dig ge­no­men.

Wan­trou­wen
De op­po­si­tie was het daar ab­so­luut niet mee eens. VVD-frac­tie­voor­zit­ter Cees Roem kwam na­mens zijn par­tij en Ge­meen­te­be­lan­gen BES en Groen Links met een mo­tie van wan­trou­wen te­gen Rasch: ,,Het col­le­ge en de wet­hou­der heeft de raad te laat en on­vol­le­dig van in­for­ma­tie voor­zien. De wet­hou­der heeft ook geen ver­bin­den­de rol ge­speeld toen de de stand­pun­ten zich ver­hard­den. Zij koos in plaats daar­van voor een plan met de min­ste draag­vlak. Daar­mee heeft zij de ge­loof­waar­dig­heid van het be­stuur on­der­mijnd en de weg vrij ge­maakt voor lang­du­ri­ge ju­ri­di­sche pro­ce­du­res.’’

Be­scha­mend
D66’er Mar­cel Halff noem­de de mo­tie ‘be­scha­mend’: ,,Als het mo­ge­lijk was een mo­tie van treur­nis te­gen de op­po­si­tie in te die­nen, dan had ik dat nu ge­daan. Het pro­ces is zorg­vul­dig ver­lo­pen. Maar u krijgt u zin niet en nu draagt u bij tot twee­spalt.’’ De ove­ri­ge co­a­li­tie­par­tij­en steun­den hem en de mo­tie werd ver­wor­pen.