7 Dorpelingen toch winnaar geworden

Verslaggever Matthie Bergman _  Een meer­der­heid van de ge­meen­te­raad van Ber­gen heeft gis­ter­avond voor het plan De 7 Dor­pe­lin­gen van Schra­ma BV ge­stemd voor de her­in­rich­ting van de Har­mo­nie­lo­ca­tie in het cen­trum van Ber­gen. Een mo­tie van af­keu­ring van de op­po­si­tie te­gen wet­hou­der Odi­le Rasch haal­de het niet. Het plan werd met twaalf te­gen tien stem­men aan­ge­no­men. De eni­ge ‘dis­si­dent’ was And­re van der Leij van de PvdA. Hij stem­de voor het al­ter­na­tief In Har­mo­nie van Stich­ting Mooi­er Ber­gen.

Al van­af het be­gin van de ver­ga­de­ring was het al dui­de­lijk dat de co­a­li­tie de rij­en ge­slo­ten hield en ach­ter het voor­stel van het col­le­ge voor Schra­ma zou blij­ven staan. Ook de aan het be­gin van de ver­ga­de­ring rond­ge­deel­de mo­ties en amen­de­men­ten we­zen erop: vrij­wel alle wa­ren ver­zoe­ken om eni­ge aan­pas­sin­gen van het plan De 7 Dor­pe­lin­gen.

Een emo­ti­o­neel be­toog van An­ne­miek Pa­ping van de VVD leek een ken­te­ring in de dis­cus­sie te bren­gen. Zij richt­te zich recht­streeks tot ‘bur­ger­moe­der’ Het­ty Haf­kamp: ,,Ik zie twee­spalt in Ber­gen. Ook in de raad. Dat er­vaar ik als heel naar. U bur­ger­moe­der moet iets doen. Zoek een com­pro­mis.’’ Zij vroeg de bur­ge­mees­ter het col­le­ge over te ha­len te stem­men voor een uit­stel van ui­ter­lijk drie maan­den. In die tijd zou een ex­pert­team van bin­nen­land­se za­ken de plan­nen te­gen het licht kun­nen hou­den.

Haf­kamp leg­de dit in een schor­sing in­der­daad aan het col­le­ge voor, maar dat be­sloot het ver­zoek niet te ho­no­re­ren.

15december-gemeenteraad

Een volle zaal in De Beeck voor het debat over de Harmonielocatie
Foto jjfoto.nl / Jan Jong