Mooier Bergen naar rechter

Van onze verslaggever Matthie Bergman _ De Stich­ting Mooi­er Ber­gen stapt naar de rech­ter om de keu­ze van de ge­meen­te­raad voor het plan De 7 Dor­pe­lin­gen te­rug te draai­en. René Meij­er van de Stich­ting Mooi­er Ber­gen is vol on­be­grip dat de ge­meen­te­raad van Ber­gen don­der­dag­avond koos voor het plan van ont­wik­ke­laar Schra­ma in plaats van ’In Har­mo­nie’, het plan van de stich­ting.

„Wij heb­ben in­mid­dels een ad­vo­caat en we zul­len ze­ker ju­ri­di­sche stap­pen on­der­ne­men om dit be­sluit te­rug­ge­draaid te krij­gen’’, zegt Meij­er. ,,Want dat is mo­ge­lijk.”

Zo wijst hij erop dat het be­stem­mings­plan voor de bouw op die lo­ca­tie moet wor­den ge­wij­zigd en dat er vele mo­ge­lijk­he­den zijn om daar­te­gen in be­zwaar te gaan, tot aan de Raad van Sta­te toe. Op die ma­nier kan de bouw in zijn ogen ze­ker een jaar wor­den te­gen­ge­hou­den en in maart 2018 zijn er weer ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen. „Dit leeft enorm in het dorp. Ik ga er dan ook van uit dat de hui­di­ge co­a­li­tie dan ze­ker de re­ke­ning van dit be­sluit ge­pre­sen­teerd krijgt.”

Meij­er voelt zich door het col­le­ge beet ge­no­men: „Ze heb­ben ons plan ge­bruikt om De 7 Dor­pe­lin­gen van Schra­ma te ver­be­te­ren. Maar wij heb­ben het dorp mas­saal in be­we­ging ge­kre­gen. Zo­veel men­sen die ons plan In Har­mo­nie steu­nen. Daar had de raad be­ter naar moe­ten luis­te­ren.”

Daar­bij spe­len nog steeds za­ken mee als het grond­ei­gen­dom, dat in het plan van Schra­ma nog niet ze­ker is, maar ook dat In Har­mo­nie in­mid­dels fi­nan­ci­eel zeer so­li­de is. Hij con­sta­teert dan ook dat er geen even­wich­ti­ge be­han­de­ling van de twee plan­nen is ge­weest. „Er zijn te veel din­gen ge­beurd, die niet klop­pen.”