Eerste stap rechtszaak In Harmonie

Matthie Bergman, 17 januari 2017 _ De Stich­ting Mooi­er Ber­gen gaat de­fi­ni­tief naar de rech­ter of de Kroon. De or­ga­ni­sa­tie wil dat het be­sluit van de ge­meen­te­raad voor het plan De Ze­ven Dor­pe­lin­gen wordt te­rug­ge­draaid. Een en an­der staat in een brief van de ad­vo­caat van de Stich­ting aan de raad. Voor­dat de stich­ting de ju­ri­di­sche stap­pen zet, wil zij eerst van de ge­meen­te­raad we­ten wat haar ar­gu­men­ten wa­ren om voor het plan Schra­ma BV te kie­zen en niet voor het plan In Har­mo­nie van de stich­ting.

De in­houd van het raads­be­sluit heeft de stich­ting na­me­lijk ‘on­aan­ge­naam’ ver­rast. Niet al­leen om­dat is ge­ko­zen voor het plan Schra­ma, maar ook van­we­ge het ont­bre­ken van ie­de­re mo­ti­ve­ring voor de keu­ze voor Schra­ma.

Ad­vo­caat Fred Wij­ma: ,,De ge­meen­te­raad heeft aan het be­gin van het tra­ject cri­te­ria op­ge­steld waar­aan de plan­nen moesten vol­doen. Bij de keu­ze voor het plan van Schra­ma heeft de meer­der­heid van de raad ech­ter al­leen maar in­ge­stemd met het voor­stel van het col­le­ge. De ge­meen­te­raad had zelf de plan­nen moe­ten toet­sen aan de cri­te­ria die ze zelf in het be­gin heeft op­ge­steld. Dat is niet ge­beurd.’’

De ad­vo­caat stelt dat Mooi­er Ber­gen eer­der al col­le­ge en ge­meen­te­raad heeft ge­we­zen dat de wij­ze waar­op het col­le­ge de raad heeft ‘voor­be­reid op de be­sluit­vor­ming’, niet in de haak was: ,,On­juist, on­vol­le­dig en te laat zijn daar­bij veel­ge­hoor­de kre­ten ge­weest.’’ Door­dat de raad geen zorg­vul­di­ge mo­ti­ve­ring heeft ge­le­verd, han­del­de ze vol­gens de ad­vo­caat in strijd met de al­ge­me­ne be­gin­se­len van be­hoor­lijk be­stuur en met de be­gin­se­len van het aan­be­ste­dings­recht. En dat is ju­ri­disch aan­vecht­baar.

De ad­vo­caat wil dat de ge­meen­te­raad bin­nen ‘re­de­lij­ke ter­mijn’ als­nog de mo­ti­ve­ring le­vert waar­om voor Schra­ma is ge­ko­zen. Een week na de ver­ga­de­ring van 2 fe­bru­a­ri moet de raad dan be­ves­ti­gen dit te zul­len doen.

Voor­zit­ter René Meij­er van Mooi­er Ber­gen kan zich ove­ri­gens niet voor­stel­len dat de raad met een mo­ti­ve­ring komt, die de stich­ting af­doen­de zal vin­den. De gang naar de rech­ter of Kroon is daar­mee vrij­wel ze­ker.

image1

Advocaat Fred Wijma