Vooringenomenheid is ronduit onthutsend

Matthie Bergman _ ,,De voor­in­ge­no­men­heid te­gen het al­ter­na­tie­ve plan voor de her­in­rich­ting van het cen­trum van Ber­gen was rond­uit ont­hut­send.’’ Dat stelt de stich­ting Mooi­er Ber­gen na het door­le­zen van 883 e-mails van wet­hou­der Odi­le Rasch (D66).

René Meij­er en Ma­rei­ke Nau­mann van de stich­ting me­nen op ba­sis van de mails dat hun al­ter­na­tief In Har­mo­nie daar­door al van­af het be­gin geen kans heeft ge­had. Over het plan van Schra­ma wil­de de wet­hou­der ech­ter wel in­hou­de­lijk mee­den­ken, zo blijkt uit een e-mail van 23 april 2016 aan de amb­te­lij­ke pro­ject­lei­der: ,,Als Schra­ma slim is, zorgt hij er niet al­leen voor dat het een mooi ge­bouw wordt, maar ook dat het maat­schap­pe­lijk re­le­vant is. Dat kost wat, maar dan heb je wel een goed ar­gu­ment om naast de plan­nen van Mooi­er Ber­gen te zet­ten.’’

Die hou­ding van de ge­meen­te stuit ook te­gen de borst van een van de vijf bur­ger­le­den van het Q-team Plus, dat de plan­nen voor het cen­trum moest be­oor­de­len. Hij mailt 16 juni 2016: ,,Uit­slui­tend de plan­nen van Schra­ma wor­den be­licht en er wordt niet ge­wacht op an­de­re plan­nen om daar­uit te kie­zen. Ik kan me­zelf en de men­sen om me heen niet uit­leg­gen waar­om ik ga kie­zen voor een su­per­markt ter­wijl ik dat to­taal niet wil.’’ En hij zegt zijn plaats in het Q-team op.

En dan duikt in de mails ook een ver­slag op van een, zo ver­moe­den Meij­er en Nau­mann, oud-col­le­ga van Rasch over een le­den­ver­ga­de­ring van de Be­wo­ners­ver­e­ni­ging Ber­gen Cen­trum over de her­in­rich­ting; ,,Wat een ver­to­ning. Zes­tig men­sen al­le­maal te­gen de ‘stad­se frat­sen’ van Schra­ma en de Aldi. Ver­schil­len­de da­mes met pa­rel­ket­tin­gen om de nek had­den de­zelf­de me­ning: die ram­me­len­de kar­re­tjes. Dat kan toch niet.’’

image1

1-b