17

Wethouder beïnvloedde centrumplan

Matthie Bergman _ Er is nauw con­tact ge­weest tus­sen wet­hou­der Odi­le Rasch (D66) en (co­a­li­tie)par­tij­en over de plan­nen voor de her­in­rich­ting van het cen­trum van Ber­gen. Dat staat haaks op de ge­dach­te ach­ter het du­a­le stel­sel. Dat be­oogt im­mers een strik­te schei­ding tus­sen uit­voe­ren­de macht (bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders) en con­tro­le­ren­de macht (ge­meen­te­raad.)

Het re­gel­ma­ti­ge con­tact tus­sen de ver­ant­woor­de­lij­ke wet­hou­der en de co­a­li­tie­frac­ties blijkt uit de 883 e-mails van Rasch, die de Stich­ting Mooi­er Ber­gen na on­der meer een be­roep op de Wet Open­baar­heid van Be­stuur bo­ven ta­fel heeft ge­haald.

Rasch mailt aan de voor­avond van een raads­in­for­ma­tie­bij­een­komst op 17 no­vem­ber 2016 aan de amb­te­lij­ke pro­ject­lei­ders: ,,D66 heeft al­vast wat voor­be­rei­ding ge­daan. Lijkt me goed dit sa­men nog even door te ne­men.’’ Een paar da­gen la­ter stuurt de­zelf­de amb­te­naar een mail met de tekst: ,,Hier­bij een sneak pre­view van de vra­gen van D66.’’

Aan de­zelf­de voor­avond mailt de amb­te­naar aan de wet­hou­der: ,,Voor het the­ma ste­den­bouw en cul­tuur­his­to­rie is 30 mi­nu­ten in­ge­schat, aan­ge­zien hier het zwaar­te­punt voor het col­le­ge ligt bij de keu­ze. Wil je pro­be­ren er­voor te zor­gen dat raads­le­den over deze on­der­wer­pen goe­de vra­gen stel­len?’’ Het ging daar­bij om de keus tus­sen het plan De 7 Dor­pe­lin­gen en het al­ter­na­tief In Har­mo­nie van de Stich­ting Mooi­er Ber­gen.

De raad nam op 15 de­cem­ber 2016 een be­sluit. Rasch twee we­ken daar­voor aan de amb­te­naar: ,,Mel­vin (Wals, D66; red.) komt waar­schijn­lijk met een amen­de­ment om de su­per­markt Aldi uit het plan van De 7 Dor­pe­lin­gen te sleu­te­len.’’ Zij wist de uit­komst van de stem­ming al: ,,Wordt niet ge­steund.’’


Leave a Comment